Característiques tècniques del mòdul Link-Wall®

 

El  mòdul Link-Wall ® (marca registrada i model patentat) està format per una placa de formigó armat amb àrid del 20 (HA-20) de configuració sensiblement prismàtica, en què dos de les seves arestes presenten tres dents de 25 cm. d'ample, les quals permeten la unió entre mòduls mitjançant una passador que fa de frontissa amb la qual s'aconsegueix que la càrrega es reparteixi uniformement al llarg de tota la placa obtenint així 5 punts d'unió.


Les arestes presenten un encaix prismàtic que permet l'acoblament d'un mòdul amb un altre.

 

 

Característiques destacables
 

 • Extraordinària rapidesa i qualitat d'execució.
 • Minimització dels recursos humans i mecànics en la instal·lació.
 • Unions de gran qualitat aptes per a càrregues estàtiques i dinàmiques.
 • NO necessita solera de formigó. Es construeix directament sobre terreny ferm, prèviament anivellat i compactat.
 • Sistema modular, articular i desmuntable.
 • Sistema d'unió adaptable a mesures i formes requerides.
 • Canvi d'ubicació.
 • Impermeabilització garantida. De forma general referit a la norma UNE 104421 i següents, referents als sistemes de impermeabilizaió per basses i a les "Recomendations Générales pour la réalisation d'étanchétiés parell Géomembranes" publicades pel Comitè Français des geotèxtils et Géomembranes.
 • Gran adaptabilitat a l'entorn, reduint l'impacte mediambiental.
 • Possibilitat de modificar els acabats exteriors (textura i color) i l'estructura interior, adaptant-se a les necessitats de tracció i l'aspecte de l'obra

 

Característiques tècniques

 

 • Geomètria del mòdul determinada per criteris d'utilització.
 • Funció de la resistència de formigó fck 300 Kg/cm2.
 • Mesures del mòdul: 1500 x 1000 mm.
 • Pes: 422 Kg / mòdul.
 • Coeficient de minoració del formigó yc: 1,50.
 • Resistència característica de l'acer FSK = 5,100 kg/cm2
 • Coeficient de minoració de l'acer ys = 1,15.
 • Coeficient de majoració de càrregues yd = 1,6

 

Càlcul de les armadures
 

Armadura horitzontal 

 • Capacitat mecànica mínima: Umin = 0.04x1x0.10x = (3000/1.5) = 8 T / m
 • Capacitat geomètrica mínima: Amin = (1.5x1000) x100x (12/2) = 0.9 cm ² / m 
 • La capacitat mecànica màxima: Umax = 0.5x1x0.10x (3000/1.5) = 100 T / m 


Armadura vertical

 • Capacitat mecànica ≥ ¼ U horitzontal.
 • Secció d'acer per cara ≥ 0.9 cm ² / m. cara.


Condicions per l'armat de la dent 

 • Capacitat mecànica mínima: U min. = 0.04x0.25x0.10x (3000/1.5) =2 T/dent per cara
 • Secció de l'acer mínim : Amin = 0.025 cm²/dent per cara
 • Capacitat mecànica màxima: Umàx. = 0.5x0.25x0.1x (3000/1.5) = 25 T/dent per cara.
 • Capacitat mecànica neceasària per transmetre la tracció de la dent  a l'interior de la placa: Umec = 1.6 x Td/2


Passador

L'element que actúa com a nexe d' unión entre les plaques és un tub d'acer galvanizat armat amb un AEH 500 de Ø 16m/m les característiques de les quals són:

 •  F y k = 5.100 Kg/cm

  

Anàlisis de les dents

S'ha analitzat una dent mitjançant un programa d'elements finits. Es parteix de l'efecte que produeix una vareta de Ø10 en el formigó sotmesa a una tracció de 1000 kg.

La tensió màxima de comprensió del formigó a la zona de contacte amb el passador és de 485 kg / cm ² per això les armadures col·laboren solidàriament amb el passador d'unió.

D'altra banda s'ha fet una anàlisi de la corona circular de la dent, estudiant la flexió plana d'una peça circular encastada sota l'acció d'una força radial aplicada en el seu extrem. 

Els resultats obtinguts són:

 • Comprensió màxima: MX = 61,9 kg / cm ², r = a
 • Tracció màxima: ns = 20,6 kg / cm ², r = b

Proves de càrrega

Al Laboratori General d'assaig de la Generalitat de Catalunya es van realitzar un seguit de proves de càrrega a tracció fins a la seva trencament per determinar el comportament de la placa.

 

 • Tracció de la placa: Fp = 2 x
 • Tracció de la dent: Fd = Fp x 22/5 = 4/5 F