Murs

 

Característiques destacables

 • Extraordinària rapidesa i qualitat d'execució.
 • Facilitat d'ús que permet realitzar la seva instal · lació minimitzant recursos humans i mecànics.
 • Unions de gran qualitat aptes per a càrregues estàtiques i dinàmiques.
 • Ús de mòduls Link-Wall ®


 Camps d'aplicació

 • Murs en zones enjardinades.
 • Murs antisònics.
 • Murs de contenció.
 • Mitjanes d'autopistes.
 • Pantalles acústiques.
 • Emmagatzematge de materials sòlids.

 

 Característiques generals

 • Al ser un prefabricat, evita la necessitat de disposar d'un gran espai per al seu emmagatzematge i muntatge.
 • Gran adaptabilitat a l'entorn, reduint l' impacte mediambiental al permetre, algun d'ells, la inclusió de revestiments naturals o zones amb vegetació.
 • Permeten un farciment en la seva estructura (murs Sandwich) a l' incorporar geomembranes que fan treballar el terreny en col · laboració amb els elements prefabricats.
 • Possibilitat d'efectuar les unions en un espai mínim i fins a zones d'esforços màxims.
 • Transmissió segura dels esforços mitjançant l'ancoratge final, per exemple en pantalles.
 • Economia de material.
 • No hi ha necessitat de trepants en els mòduls per realitzar la connexió de tensors.
 • Permeten incorporar geomembranes (terra armada) que fan treballar el terreny en col · laboració amb el prefabricat.