Mobiliari urbà platges

hospital Verdana, Geneva, sans-serif; line-height: normal; text-align: justify;">ITSA, disenya i fabrica tots els seus productes aplicant la lley "Llei 51/2003, d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de las personas amb discapacitat (LIONDAU)", basant-se en els principis de Accessibilitat Universal i diseny per tots.