Passarel·la de formigó imitació fusta Link-Wood

 

 

Característiques destacables

 • Sistema modular, articular i desmontable.
 • Plaques articulades de formigó armat amb textura antilliscant imitació fusta.
 • Resistent.
 • Sistema d'unió adaptable a mesures i formes requerides.
 • Gran adaptabilitat a les irregularitats del terreny.
 • Ràpida instal·lació.
 • Excel·lent comportament tèrmic.

 

Característiques tècniques

 • Plaques articulades de formigó armat amb textura antilliscant imitació fusta HA-52 (670 Kg/cm2), clase IIIa (classe marina/aerea).
 • Sistema d’unió mitjançant platines laterals d’acer inoxidable 316L.
 • Mides: 1500 x 1000 x 12 mm / 1800 x 1000 x 12 mm
 • Pes aprox: 410 Kg.

 

 

Les passarel·les són passadissos modulars de formigó articulat de fàcil adaptació sobre las sorra que permeten l'accés al mar, trencant la barrera que suposa arribar a la platja a les persones amb mobilitat reduïda per alguna limitació física

Aquests passadissos penetren al mar el suficient per què les persones amb discapcitat puguin accedir a l'aigua amb la seguretat que li dóna una passarel·la de formigó armat. L'excel·lent conducció tèrmica dels materials aconsegueix disipar gran part de la radiació solar, convertint-se en passadissos totalment adaptats per circular descalç sense cremar-se.

En cuanto a sostenibilidad ambiental e integración con el entorno se ha tenido en cuenta que “La premisa de una actuación sostenible rige en intervenir lo menos posible en el medio natural. La placa Link-Wood con su acabado poroso imitando la madera envejecida es lo que persigue, conectar con el terreno por su calidez y naturalidad, eliminar el mantenimiento y las reparaciones y sustituciones que otros materiales requieren, sin sacrificar en ningún momento su resistencia y durabilidad”.


Ubicació i adaptabilitat espacial

Aquest sistema de plaques articulades de formigó prefabricat i el seu sistema d'enclatge, es configura com un conjunt modular, el que possibilita de forma general, una gran adaptabilitat espacial conforme als diferents requeriments normatius en matèria d'accessibilitat tant estatal com autonòmica.

Aquest conjunt modular permet l'ubiació en una mateixa àrea, el que fomenta en major grau la detecció selectiva per part dels usuaris, i crea una sola barrera/bloc delimitada i fàcilment localitzable.

Ubicació i ús del conjunt com a passarel·la de platja: amplada del itinerari.

Les Normes UNE i les diferents normatives d'obligat cumlpliment especifiquen els següent:

La norma UNE 41512 (Accessibilitat en les platges i l'entorn) precissa una amplada lliure de pas mínima de 1,50 m.

La norma UNE 41510 (Accessibiliat en l'urbanisme) precissa: l'amplada mínima de pas lliure d'obstacles ha de ser de 1,50 m.

La norma UNE 41500 (Accessibilitat en l'edificació i l'urbanisme) precisa: L'amplada recomendada de pas será de 1,50 m per permetre l'encreuament de dues persones, una en cadira de rodes. En aquellas zones a on es preveu l'encreuament de dues cadires de rodes, l'amplada mínima serà de 1,80m. 

L'ordre d'obligat compliment VI/561/2010, de 1 de febrer, precissa una amplada de pas no inferior a 1,80m, excepte en zones urbanes consolidades i en les condicions previstes per la normativa autonòmica. En tot cas, sempre l'amplada lliure de pas resulant serà no inferior a 1,50m. 

Precissament a nivell autonòmic: l'amplada mínima de pas de la normativa d'oblidat compliment de la majoria de les Comunitats Autònomes, a excepció de La Roija, Navarra i Euskadi, és de 1,50m.

En conseqüència, s'opta com referent normatiu 1,50m. com a amplada de pas de la passarel·la. Aquesta mesura es correspont amb l'amplada de les plaques de formigó prefabricat Link-Wood que configura la passarel·la de 1,50m. 

Una amplada lliure de pas de 1,80m en una passarel·la de platge es considererà una bona pràctica i en molts pocs casos específics una obligatorietat normativa. En aquests casos puntuals utilitzem un conjunt de dos plaques, de forma que assegurem, en qualsevol cas, la continuïtat transversal (en una única pendent transversal) de la plataforma formada per exemple amb la inserció d'un passador continu de 3m. 

Lliscament de paviment

Les plaques articulades Link-Wood presenten un acabat superficial antilliscant en sec i en moll, tal i com exigeix l'article 11 de l'ordre VIV / 561 / 2010. Aquesta característica li confereix la textura superficial en formigó de la placa amb ressalts en forma de llàgrima a 90º.

Fenedures de la placa

El diseny de les fenedures que presenta aquesta placa en la seva unió amb l'adjacent són compatibles amb el trànsit d'una cadira de rodes.

Tampoc presenta problema algun el fet de que la sorra de la platja, degut al trànsit de perones o ràfagues d'aire, ompli les acanaladures de la placa.

Identificació de l'element i contrasts fondo / figura

El diseny dels acabats grantitza una homogeneïtat d'imatge de manera que permet identificar i localitzar l'element: passarel·la de platja, a tots els usuaris, especialment als que presenten discapcitat visual o intel·lectual.

Sistema i elements d'ancoratge

El sistema d'ancoratge entre plaques dels mòduls Link-Wood® possibilita l'articulació de les mateixes per adaptar-se a les irregularitats del terreny, mantenit en qulasevol moment la continuïtat de l'itinerari així com la pendent transversal de mataix: passarel·les d'accés, rampes, bases de dutxes o bases per elements lúdics.

També possibilita un fàcil montatge, manteniment i desmontatge del sistema.

I no suposa cap obstacle en matèria d'accessibilitat. Cada peça conta amb sistema d'ancoratge mitjançant un pern longitudinal d'acer que travessa l'ampla complet de la placa sense possibilitat de desplaçament transversal.