Aplicación en Alcorques

Principales motivos conceptos

Hi ha diferents motius que justifiquen la necessitat de fer una actuació d’anivellament dels buits dels escocells dels arbres amb el paviment circumdant.

Por normativa

Tant la normativa estatal BOEA20104057 com la normativa Catalana – veure comparativa – exigeixen, des de l’1 de gener de 2019, una actuació de cobriment dels escocells a les zones de vianants accessibles. També hi ha diferents ordenances municipals que proposen l’adaptació dels escocells que afecten terrasses de bars i d’altres indrets. A partir d’aquí, qualsevol accident causat per un escocell no adaptat a la normativa pot derivar en denúncies a les administracions corresponents.

Por sensibilidad

Com passa en molts casos, dins d’un espai urbanitzat accessible, hi ha característiques d’ús i disposicions dels elements de mobiliari urbà que afecten la mobilitat i la seguretat de tothom en general i de manera encara més important un col·lectiu determinat de persones.

Recomanació ONZE .

Però, ja ho sabem, no hi ha diners per a tot !!!!!!

Moltes administracions prioritzen adaptar primer els escocells de les zones on hi hagi més risc d’ensopegada a causa de les característiques nomenades o bé per una constant afluència de persones. Preferentment, les parades de BUS, les voreres estretes, els passos de vianants, els entorns dels contenidors de les escombraries, les entrades i sortides d’edificis públics i escoles, etc.

Por ecología y protección de pavimentos

El fet de “baixar” la cota d’inici de zona orgànica entre l’espai que deixem per a la graveta i el gruix de la peça de Link-Stone TEN®, afegit a l’aplicació d’una capa de geotèxtil, provoca que les herbes no creixin fent innecessària la utilització de fitosanitaris per controlar-la.

Així mateix, el fet que en aquest espai l’arbre no trobi matèria orgànica, no té gaire interès a dirigir les arrels cap amunt

Por el bién del propio árbol

De fet, l’única cosa que justifica que hi hagi un escocell en un lloc determinat és l’existència d’un arbre al seu interior.
L’adaptació de l’escocell perquè en permeti l’ús de vianants ha de ser, alhora, totalment respectuós amb les necessitats del propi arbre.

AntesDespués
AntesDespués
AntesDepués

Solucion técnica

Per la seva condició de llamborda de formigó vibre premsat, el Link-Stone TEN ® no té cap problema en el suport de certes càrregues i és altament resistent al desgast.

També ho és per a la seva adaptabilitat, ja que, excepte quan es tracta de fer obra nova, ens trobem que no tots els escocells tenen les mateixes mides, que no sempre els arbres existents són igual de grans i que gairebé mai estan totalment centrats dins de l’espai de l’escocell.

En qualsevol cas, el sistema Link-stone TEN® permet resoldre totes aquestes particularitats sense cap problema i de forma ràpida, econòmica, neta i silenciosa (sense generar enderrocs i sense fer pols ni soroll). Aleshores, s’ha de dissenyar necessàriament un desglossament de les peces personalitzat per a cada cas, buscant fer les parts el més grans possibles dins de l’aprofitament raonable de la peça i del pes màxim legalment manipulable de cada fracció. Cal tenir també en compte que el creixement potencial de l’arbre no ens deixi en el futur unitats petites a l’hora d’augmentar espai per al tronc quan creixi.

Comparativos

Estat inicial> Preparat> Acabat

Estat inicial> Preparat> Acabat

Solucion funcional

El Link-Stone TEN® és extremadament respectuós amb l’arbrat, ja que permet deixar un espai inferior prou ampli perquè pugui acumular aigua de pluja i de reg evitant-ne, alhora, l’evaporació.

El fet que el Link-Stone TEN® porti juntes obertes a les articulacions de les llambordes li permet a l’arbre una transpiració excel·lent.

Sovint, quan destapem un escocell per substituir allò que en aquell moment ha aplicat, ens trobem amb diferents situacions que hem de resoldre al moment.

Totes aquestes particularitats pròpies del link-Stone TEN®, són bàsicament les que eviten que les arrels dels arbres busquin necessàriament la part superficial de l’escocell ocasionant, en molts casos, greus desperfectes als paviments circumdants. Tot això no ho diem només nosaltres ni ho diem perquè sí, sinó que està ratificat per prestigiosos tècnics especialistes en arbrat urbà.

Solucion estética

La textura, el format noble i la gamma cromàtica fan que el Link-Stone TEN® s’integri de forma molt agradable amb qualsevol paviment circumdant.
També podem dir que ens adaptem a la dimensió de l’espai lliure de l’escocell ia la forma del confinament existent a través de les solucions adequades segons cada cas.

Patologies

La correcta aplicació del producte correcte és la millor solució

Demana el teu Pressupost Personalitzat

Descobreix la solució perfecta per a les teves necessitats. Som aquí per ajudar-te a trobar la millor opció.

Millorem plegats l’entorn de la vostra ciutat!

Escocells, camins i espais

T. 687 52 44 44
[email protected]

Distribuïdora Andalusia

Jopeva Muntatges i Manteniments SL
Virgina Vallejo
[email protected]
T. 660 00 94 31