Passarel·la de formigó Link-Wall ®

Segell acreditatiu de producte accessible de Fundosa Accesibilidad SA (Via Lliure), grup empresarial de fundació ONCE.

Característiques generals

 • Sistema modular , articular i desmuntable
 • Neteja de les platges sense necessitat de treure la rampa o passarel·la
 • Sistema d’unió adaptable a mides i formes requerides
 • Presenta una gran resistència als desplaçaments
 • Gran adaptabilitat a les irregularitats del terreny
 • Rapidesa d’instal·lació
 • Textura antilliscant i agradable al tacte

Opcional: color sorra per a una adaptació millor a l’entorn i minimització de l’impacte visual.

Passarel·la de formigó Link-Wall

Descripció general del mòdul Link-Wall®

 • El mòdul Link-Wall (marca registrada i producte patentat) està format per una placa de formigó armat amb àrids del 20 (HA-30) de configuració sensiblement prismàtica, en què dues de les seves arestes presenten 3 dents de 25 cm d’amplada, les quals permeten la unió entre mòduls mitjançant un tub d’acer inoxidable o d’acer galvanitzat d’1,5 m el qual fa de pern de la frontissa, de manera que s’aconsegueix que la càrrega es reparteixi uniformement al llarg de tota la placa obtenint-se així 5 punts d´unió.
 • Mides del mòdul Link-Wall ® : 150 x 100 cm. i 150 x 200cm
 • Materials: formigó armat amb acer galvanitzat
 • Pes de cada mòdul: 422 Kg i 800 respectivament
 • Resistència del formigó: HA-30

Les dents presenten un encaix prismàtic que permet acoblar un mòdul amb un altre. Amb aquesta unió entre els mòduls mitjançant un tub que travessa les 5 dents laterals, s’aconsegueix un caràcter articulat a les plaques, permetent adaptar-se a qualsevol terreny i facilitant el desmuntatge. Les rampes són passadissos de formigó articulat units entre si mitjançant uns tendons de tracció que passen per l’interior de les beines de muntatge i entren al mar el que és necessari per permetre l’accessibilitat dels vehicles amb remolc per a càrrega i descàrrega d’embarcacions. Les passarel·les són passadissos modulars de formigó articulat de fàcil adaptació sobre la sorra que permeten l’accés al mar, trencant la barrera que suposa arribar a la platja les persones amb mobilitat reduïda per alguna limitació física. Aquests passadissos penetren al mar prou perquè les persones amb discapacitat puguin accedir a l’aigua amb la seguretat que els dóna una passarel·la de formigó armat. per circular descalç sense cremar-se.

Ubicació i adapatabilitat espacial

Aquest sistema de plaques articulades de formigó prefabricat i el seu sistema d’ancoratge, es configura com un conjunt modular, fet que possibilita de manera general, una gran adaptabilitat espacial d’acord amb els diferents requeriments normatius en matèria d’accessibilitat tant nacional com autonòmica. Aquest conjunt modular permet la ubicació en una mateixa àrea, cosa que fomenta en major grau la detecció selectiva per part dels usuaris, i crea una sola barrera/bloc delimitada i fàcilment localitzable.

Ubicació i ús del conjunt com a passarel·la de platja: ample de l’itinerari

Les Normes UNE i les diferents normatives de compliment obligat especifiquen el següent:

 • La norma UNE 41512 (Accessibilitat a les platges i el seu entorn) necessita una amplada lliure de pas mínima de 1,50 m.
 • La norma UNE 41510 (Accessibilitat a l’urbanisme) precisa: l’amplada mínima de pas lliure d’obstacle ha de ser d’1,50 m.
 • La norma UNE 41500 (Accessibilitat a l’edificació i l’urbanisme) precisa: L’amplada recomanada de pas serà de 1,50 m per permetre’s la cruïlla de dues persones, una en cadira de rodes. A les zones on es preveu l’encreuament de dues cadires de rodes, l’amplada mínima serà de 1,80 m.
 • L’ordre de compliment obligat VI/561/2010, d’1 de febrer, necessita una amplada de pas no inferior a 1,80 m, excepte en zones urbanes consolidades i en les condicions previstes per la normativa autonòmica. En tot cas, sempre la natxura lliure de pas resultant serà no inferior a 1,50 m.
 • Precisament a nivell autonòmic: l’amplada mínima de pas de la normativa de compliment obligat de la majoria de les comunitats autònomes, a excepció de la Rioja, Navarra i el País Basc, és 1,50 m

Per tant, s’opta com a referent normatiu 1,50 m. com a ample de pas de la passarel·la. Aquesta mida es correspon amb l’amplada de les plaques de formigó prefabricat Link-Wall que configura la passarel·la de 1,50 m. Una amplada lliure de pas d’1,80 m en una passarel·la de platja es considerarà una bona pràctica i en molt pocs casos específics una obligatorietat normativa. En aquests casos puntuals utilitzem un conjunt continu de dues plaques, de manera que assegurem, en qualsevol cas , la continuïtat transversal (en un únic pendent transversal) de la plataforma formada per exemple amb la inserció d’un passador continu de 3 m.

Ubicació i ús del conjunt com a passarel·la de platja: pendent de l’itinerari

Tant el disseny de les plaques de formigó prefabricat, com el tipus d’ancoratge utilitzat per configurar una passarel·la de platja, permeten un assentament correcte i una articulació en superfícies amb pendent. Segons l’ordre de compliment obligat VIV/561/2010, d’1 de febrer, el pendent màxim permissible en un itinerari d’aquest tipus és del 6% en sentit longitudinal i del 2% en sentit transversal. Això no obstant, tant a la norma UNE 41512 Accessibilitat a les platges i el seu entorn, com des de Fundosa Accesibilidad SA, es recomana que el pendent transversal no excedeixi l’1 % en sentit transversal.

Pasarela link wall

Coeficient de transmissió tèrmic adequat

Com que l’ús de les plaques que configuraran la passarel·la de platja, comporta el fet que les persones hi caminen descalços, el material d’aquestes plaques ha de permetre un coeficient de transmissió tèrmic adequat. Aquesta referència és un requeriment de compliment obligat segons “l’apartat b del punt 3 de l’article 9 de l’ordre de compliment obligat VI/561/2010”. Aquestes plaques presenten un coeficient de transmissió tèrmic baix degut fonamentalment a les característiques següents: El bon comportament del material pel qual està compost aquestes plaques: formigó fabricat. En qüestió de captació solar, la superfície captora d‟aquestes plaques articulades en estar compost per formigó, presenta una baixa capacitat d‟emmagatzematge calòrica. El formigó és un material emprat en construcció i mobiliari urbà amb un valor molt baix de calor específica. D’altra banda, el color clar (inclosa l’opció de color sorra) de la superfície receptora i la capacitat de reflectivitat, possibilita l’obtenció d’un baix grau d’absorbència i, per tant, una baixa capacitat de captació d’energia.

Lliscament de paviment

Les plaques articulades Link Wall presenten un acabat superficial antilliscant en sec i en mullat, tal com exigeix ​​l’article 11 de l’ordre VIV/561/2010. Aquesta característica li confereix la textura superficial en formigó de la placa amb ressalts en forma de llàgrima a 90º.

Passarel·la de formigó Link-Wall

Esquerdes de la placa

El disseny de les esquerdes que presenta aquesta placa a la seva unió amb l’adjacent són compatibles amb el trànsit d’una cadira de rodes. Tampoc presenta cap problema el fet que la sorra de la platja, a causa del trànsit de persones o ràfegues d’aire, empleni les estries de la placa.

Passarel·la de formigó Link-Wall

Detecció pel bastó de les plaques de formigó a la sorra de la platja

Un dels principals problemes que presenten les passarel·les de platja és que en cobrir-se amb facilitat de sorra, una cadira de rodes no la pot transitar i una persona amb discapacitat visual amb prou feines pot detectar la seva presència amb el bastó. L’avantatge d’aquest sistema de plaques articulades de formigó prefabricat és que, a més de ser fàcilment transitables per cadires de rodes, es detecten amb facilitat per la contera del bastó de persones que presenten discapacitat visual

Identificació de l’element i contrastos fons / figura

El disseny dels acabats garanteix una homogeneïtat d’imatge de manera que permet identificar i localitzar l’element: passarel·la de platja, tots els usuaris, especialment els que presenten discapacitat visual o intel·lectual. El contrast fons (sorra de la platja) i plataforma (formigó gris) és suficient perquè una persona amb resta visual ho identifiqui visualment sense l’ajuda de bastó o tacte. Això no obstant, aquestes plaques de formigó possibiliten l’elecció del color (color sorra) per a la millor adaptació a l’entorn i minimització de l’impacte visual. Aquest acabat no és recomanable en reduir el contrast amb el fons (sorra).

Sistema i elements d’ancoratge

El sistema d’ancoratge entre plaques dels mòduls Link Wall en possibilita l’articulació per adaptar-se a les irregularitats del terreny, mantenint en qualsevol moment la continuïtat de l’itinerari així com el pendent transversal del mateix: passarel·les d’accés, rampes, bases de dutxes o bases per a elements lúdics. També possibilita un fàcil muntatge, manteniment i desmuntatge del sistema. I no suposa cap obstacle en matèria daccessibilitat. Cada peça compta amb un sistema d’ancoratge mitjançant un pern longitudinal d’acer que travessa l’amplada completa de la placa i l’àncora, sense possibilitat de desplaçament transversal, a la següent.

Passarel·la de formigó Link-Wall

Demana el teu Pressupost Personalitzat

Descobreix la solució perfecta per a les teves necessitats. Som aquí per ajudar-te a trobar la millor opció. Completa el formulari a continuació i ens posarem en contacte amb tu per estudiar el vostre projecte.

Millorem plegats l’entorn de la vostra ciutat!